㊙️韩漫免费网站日韩黄漫

㊙️韩漫免费网站日韩黄漫

已病,已然之病也。设面色缘缘正赤者,阳气怫郁在表,当解之「以汗」〔熏之〕。

此为动而有力,阳盛之候,若按之不鼓,是为阳衰之诊,则必形冷而不发热,汗出而必恶寒,非搏击阳盛之动,乃扰乱阳虚之动也,由三焦之阳气伤,则不能外温肉分,故有是证也。其先数脉变微,为脾弱也;浮脉仍浮反甚,为胃强也。

逆寒者,阳虚不温四末也。浮中沉俱无力,似有似无,微脉也。

张志聪曰:胃为水谷之海,有上脘、中脘、下脘之分。然霍乱初病,即有吐利,伤寒吐利,却在四、五日后邪传入阴经之时,始吐利也。

寸口脉微而缓,微者卫气□,疏则其肤空,缓则胃气实,实则谷消而水化也,谷入于胃,脉道乃行,水入于经,其血乃成。 常器之云:可刺足少阴幽门、交信。

不能食,往来寒热,尚未吐下,脉沉「弦」〔紧〕者,与小柴胡汤。桔梗、贝母、巴豆三物,其色皆白,有三物白散之义,温而能攻,与寒实之理相合。

Leave a Reply